HOTLINE : 092-9919942
Line ID : 0929919942

ความพึงพอใจของลูกค้า คืองานบริการของเรา

  อัตราค่าบริการ


1. ทำบัญชีธุรกิจบริการ

 • เอกสาร 1- 40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 1,500 บาท
 •  เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
 • เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
 • เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
 • เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท
 • เอกสารตั้งแต่ 301-450 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

  *****เอกสารเพิ่มขึ้นทุก 50 ชุด เพิ่มค่าบริการ 500 บาท *****
   

2. ทำบัญชีธุรกิจซี้อมาขายไป(ในประเทศ) / ขนส่ง

 • เอกสาร 1- 40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
 • เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
 • เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
 • เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท
 • เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
 •  เอกสารตั้งแต่301-450 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,500 บาท

  *****เอกสารเพิ่มขึ้นทุก 50 ชุด เพิ่มค่าบริการ 500 บาท *****


3. ทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต / รับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานระบบ / นำเข้า-ส่งออก / โลจิสติกส์

 • เอกสาร1-20ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ2,000บาท
 • เอกสาร 21-40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
 • เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
 • เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท
 • เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
 •  เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,500 บาท
 • เอกสารตั้งแต่ 301-450 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,000 บาท

  *****เอกสารเพิ่มขึ้นทุก 50 ชุด เพิ่มค่าบริการ 500 บาท *****